Informácie o spracovaní vašich osobných údajov

Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť HAAS + SOHN Rukov, s.r.o., IČO: 62740989, so sídlom Nádražní 260, 407 56, Jiřetín pod Jedlovou, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 8730 (ďalej ako "správca").


Kontaktné údaje správcu

Môžete nás kontaktovať e-mailom: odbyt‌‌M‌‌haassohn.com., telefonicky: +420 412 332 353 alebo písomne na adrese Nádražní 260, 407 56, Jiřetín pod Jedlovou.


Rozsah a účel spracovania vašich osobných údajov

Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Zriadenie a vedenie zákazníckeho účtu - registráciou a vytvorením zákazníckeho účtu sa Vaše osobné údaje uložia do našej databázy. K zákazníckemu účtu sa môžete kedykoľvek prihlásiť cez webovú stránku shop.haassohn.com a v rámci svojho účtu si vytvárať a prezerať svoje objednávky. V súvislosti so zriadením a vedením Vášho zákazníckeho účtu spracovávame tieto údaje: meno, priezvisko a emailovú adresu. 

Rozosielanie obchodných oznámení (Spravodaja) – ak sa prihlásite k odberu nášho Spravodaja či iných elektronických obchodných oznámení, potom Vaše údaje spracovávame výlučne za účelom rozosielanie našich elektronických obchodných oznámení a spracovávame Vašu emailovú adresu.

Kariéra – ak vyplníte na našich webových stránkach formulár pre záujemcov o prácu, budeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom zaradenia do databázy záujemcov o prácu a ponúkanie pracovných príležitostí a budeme spracovávať údaje, ktoré ste nám vo formulári poskytli, najmä titul, meno, priezvisko , rok narodenia, telefón, emailová adresa.

Spracovanie osobných údajov bez vášho súhlasu

Reklamácia - v prípade, že uplatníte u nás reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára na našich webových stránkach, alebo emailom, alebo iným spôsobom, spracovávame Vaše osobné údaje z dôvodu vybavenia Vašej reklamácie a to meno, priezvisko, adresu, email a telefónne číslo.

Plnenie zmluvy - v prípade, že si objednáte tovar prostredníctvom nášho eshopu alebo priamo u nás v sídle a uzavrete tak kúpnu zmluvu, potom spracovávame Vaše údaje za účelom plnenia zmluvy.

Spracovanie správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára na webe správcu - v prípade, že nás budete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach alebo eshope, budeme spracovávať Vaše údaje výhradne za účelom Vášho kontaktovania a vybavení odpovede na Vašu správu. Pri vybavovaní Vašich správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára spracovávame meno a priezvisko, e-mailovú adresu, príp. adresu, telefónne číslo.


Z dôvodu plnenia právnych povinností spracovávame Vaše osobné údaje, napr. Vedenie účtovníctva alebo z dôvodu súčinnosti s orgánmi verejnej moci.


Z akých zdrojov pochádzajú Vaše údaje, ktoré spracovávame

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame ste nám poskytli Vy v súvislosti s uzavretím zmluvy, poradenstvom alebo v rámci súhlasu so spracovaním osobných údajov; alebo v odôvodnených prípadoch údaje získavame z verejných zdrojov, zoznamov a evidenciou, akými sú napr. obchodný register, živnostenský register, insolvenčný register.


Spôsob spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracovávané manuálne alebo v systémoch správcu alebo spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje pre správcu v súlade s jeho pokynmi a na základe zmluvy.


Doba spracovania osobných údajov

Správca Vaše osobné údaje spracúva po dobu plnenia zmluvného vzťahu alebo po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel ich spracovania, alebo v súvislosti s marketingovými aktivitami správcu a v súvislosti s Vašou evidenciou v databáze uchádzačov o prácu 10 rokov od udelenia Vášho súhlasu, alebo po dobu potrebnú na plnenie povinností podľa platných právnych predpisov.


Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje odovzdávame iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim príjemcom:

Z dôvodu plnenia zmluvy a ak to bude na vykonávanie zmluvy s Vami nutné, poveríme aj tretie osoby plnením úloh pre nás. V prípade reklamácie môžu byť Vaše údaje odovzdané na vybavenie reklamácie treťou osobou. Z dôvodu doručenia Vám objednaného tovaru môžu byť Vaše údaje sprístupnené prepravným spoločnostiam.

Používame informačné systémy umožňujúce nám evidenciu realizovaných obchodov a programy na vedenie účtovníctva. Na ukladanie dát z týchto systémov či iných elektronických dát potom využívame služby dátových úložísk. Prevádzkovatelia uvedených systémov a dátových úložísk tak majú prístup k nami takto evidovaným údajom, avšak tieto osoby nie sú oprávnené s týmito údajmi inak nakladať. Ak je to zo zákona nutné, sú s týmito osobami uzavreté dohody na ochranu Vašich osobných údajov.

V prípade platby kartou v našom eshope odovzdávame Vaše platobné údaje príslušnej finančnej inštitúcii alebo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb.

Na základe nariadenia príslušných orgánov verejnej moci sme zo zákona povinní v jednotlivých prípadoch poskytnúť v rámci súčinnosti informácie o spracovávaných osobných údajoch.

Správca neodovzdáva vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Analýza webu

Sociálne pluginy


Zabezpečenie vašich osobných údajov

Naše webové stránky a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu, zmenám a spracovaniu vašich osobných údajov nepovolanými osobami, ako aj proti ich strate a zničeniu.


Automatizované rozhodovanie

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.


Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Právo súhlas kedykoľvek odvolať. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to zaslaním emailu na adresu: odbyt‌‌M‌‌haassohn.com alebo písomne ​​na adrese Nádražní 260, 407 56, Jiřetín pod Jedlovou. Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov je rovnako možné priamo z každého Vám zaslaného komerčného oznámenia. Akékoľvek spracovanie vykonané pred odvolaním Vášho súhlasu je legitímne.

Právo na prístup k osobným údajom. Máte právo od nás získať potvrdenie, či Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a máte právo získať prístup k týmto Vašim osobným údajom. Na základe Vašej žiadosti zaslanej na email odbyt‌‌M‌‌haassohn.com Vám poskytneme všetky informácie o spracovaní Vašich osobných údajov.

Právo na opravu. V prípade, že zistíte, že Vaše osobné údaje sú nepresne alebo chybne spracovávané, máte právo na to, aby sme Vaše osobné údaje opravili.

Právo na výmaz ( "právo byť zabudnutý"). Ak Vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu plnenia nejakého účelu a už nie sú pre daný účel potrebné, po uplynutí doby spracovania Vaše osobné údaje vymažeme. Ak sú osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu a Vy tento súhlas odvoláte, Vaše osobné údaje vymažeme. V prípade, že máme povinnosť osobné údaje aj ďalej uchovávať, dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov, ktoré nie sú už naďalej potrebné pre pôvodné účely spracovania, po uplynutí zákonnej doby.

Právo na obmedzené spracovanie. Máte právo na to, aby sme spracovanie Vašich osobných údajov obmedzili, ak popierate presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť Vašich osobných údajov overiť; alebo spracovanie je protiprávne a odmietate vymazanie Vašich osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia; alebo už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov; alebo ste vzniesol námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými. Žiadosť na obmedzenia spracovania Vašich osobných údajov môžete zaslať na email: odbyt‌‌M‌‌haassohn.com.

Právo namietať. Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak ich spracovávame na účely priameho marketingu. Námietku je nutné nám zaslať na odbyt‌‌M‌‌haassohn.com. Vaše osobné údaje ďalej nebudeme spracovávať, ak nepreukážete závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Právo na prenesenie. V prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov prebieha elektronicky a je založené na súhlase alebo zmluve, máte právo od nás získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytol a tieto odovzdať inému správcovi. Vaše osobné údaje Vám budú odovzdané v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo podať sťažnosť. Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie našich povinností k dozornému úradu, ktorým je v Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


Cookies

O používanie cookies na webových stránkach správcu www.haassohn-rukov.cz sa môžete zoznámiť tu.

?
Chcete poradiť s výberom?
Opýtajte sa nás. Na otázky odpovedá servisný technik Mojmír Streda.
Viac informácií.